Opracowanie mapy do celów projektowych metodą fotogrametryczną


Na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. opracowaliśmy mapę do celów projektowych metodą fotogrametryczną dla przygotowania projektu TEN-T 2004-PL-92601-S „Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków – Medyka – Granica Państwa”.

 

Założyliśmy jednolitą i stabilną osnowę geodezyjną oraz opracowaliśmy materiały geodezyjne dla modernizacji linii kolejowej E 30 na odcinkach Kraków – Tarnów oraz Rzeszów – Medyka – Granica Państwa.

 

Osnowa w postaci ciągów punktów  GPS o dokładności I i II klasy osnowy podstawowej oraz ciągów punktów osnowy zagęszczającej, która stanowi system odniesienia dla przygotowania, prowadzenia i inwentaryzacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji.

 

W ramach opracowania materiałów geodezyjnych sporządziliśmy ortofotomapę w skali 1:500 oraz Numeryczny Model Terenu (DTM). Opracowaliśmy także mapę sytuacyjno – wysokościową 3D, wraz z uzbrojeniem podziemnym terenu i ewidencją gruntów, do celów projektowych w skali 1:500 na bazie ortofotomapy i bezpośrednich pomiarów uzupełniających. Wykonaliśmy przekrój podłużny linii kolejowej. Materiały te są niezbędne do wykonania projektu budowlanego, prowadzenia i inwentaryzacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji zmodernizowanej linii kolejowej .

Fragment ortofotomapy Fragment ortofotomapy